Polityka prywatności witryny kancelariagig.pl

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy ich zbieraniu i przetwarzaniu, zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach witryny kancelariagig.pl jest Łukasz Głębocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Głębocki z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 1/1. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@kancelariagig.pl.

I. Definicje

 1. Administrator – Łukasz Głębocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Głębocki z siedzibą przy ul. Drzymały 1/1, 05 – 800 Pruszków,
 2. Witryna – platforma internetowa o adresie www.kancelariagig.pl prowadzona przez Administratora,
 3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności obowiązująca dla Witryny określająca sposób ochrony dany osobowych oraz wykorzystywania plików cookies,
 4. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Witryny,
 5. Pliki Cookies – małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego Użytkownika online; ułatwiają poruszanie się po Witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji; ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

II. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Witrynie, poprzez pozostawienie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu lub poprzez zapis na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane mu pytania w bezpośredniej wiadomości e-mail lub w celu przesyłania newslettera.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w innym celu niż określony w pkt 3 powyżej (przykładowo w celu przekazywania informacji marketingowych i handlowych), wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
 5. Administrator zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Dane osobowe przetwarzane są do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera w przypadku przekazania ich Administratorowi w tym celu, lub do czasu upływu okresu archiwizacji dokumentacji kancelarii w przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  – ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  – rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  – rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 9. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa powyżej, w tym w szczególności do:
  – żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – żądania przeniesienia danych osobowych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
 10. W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Administrator niniejszym informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  – UAB „MailerLite”, Paupio g. 28, LT-11341 Wilno, Litwa – w celu korzystania z serwisu mailingowego, przy użyciu którego dochodzi do przesyłania newslettera.

III. Polityka „cookies”

 1. Polityka Cookies dotyczy stosowania Plików Cookies i odnosi się do strony internetowej Administratora – www.kancelariagig.pl oraz serwisu Administratora – www.online.kancelariagig.pl.
 2. Administrator przechowuje Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Witryny.
 3. Serwis używa poniżej wskazanych Plików Cookies:
  – sesyjne Pliki Cookies, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu; pozostają na urządzeniu Administratora do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki,
  – Pliki Cookies służące do analiz, które pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Użytkownika podczas przeglądania Witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury Witryny,
  – Pliki Cookies używane do targetowania, które zapamiętują informacje dotyczące korzystania z Witryny internetowej, umożliwiają proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
 4. Administrator niniejszym informuje, że każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania Plików Cookies. W takim przypadku jednak, możliwość korzystania z Witryny może być utrudniona. Więcej informacji na temat zarządzania Plikami Cookies można uzyskać w ustawieniach swojej przeglądarki.
 5. Administrator niniejszym informuje, że stosuje w szczególności następujące technologie w ramach Witryny:
  – kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk korzystania z Witryny,
  – kod śledzenia Google Search Console – w celu analizy ruchu w Witrynie,
  – piksel konwersji Facebook – w celu prowadzenia działań remarketingowych.

IV. Logi serwera

 1. Korzystanie z Witryny wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde takie zapytanie zapisywane jest w tzw. logach serwera.
 2. Logi serwera obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informację o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera są zapisywane i przechowywane wyłącznie w celu administrowania Witryną i nie są powierzane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.