2017-02-07

Rachunek bankowy – czy własna działalność gospodarcza tego wymaga?

rachunek-bankowy Rachunek bankowy – czy własna działalność gospodarcza tego wymaga?

Założenie działalności gospodarczej wymaga podjęcia szeregu istotnych decyzji. Próbując uporządkować wszystkie ważne zagadnienia napisaliśmy artykuł wskazujący na problemy, o których warto pomyśleć jeszcze przed formalnym zarejestrowanie działalności. W jednym z punktów zwróciliśmy uwagę na problematykę związaną z kontem bankowym. Dzisiaj chcielibyśmy temat rozszerzyć i odpowiedzieć na pytanie, czy rachunek bankowy to konieczność przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Temat jest o tyle aktualny, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje, które zasadniczo wpływają na odpowiedź tak postawionego pytania.

Rachunek bankowy dla przedsiębiorcy

Przepisy prawne dotyczące swobody działalności gospodarczej nie nakazują przedsiębiorcy posiadania rachunku bankowego. Co innego natomiast przepisy podatkowe. Z tych ostatnich bowiem wynika wprost, że dla celów podatkowych konieczne jest posiadanie konta i rachunku bankowego, za pośrednictwem którego będą dokonywane wszelkie przelewy podatkowe. Dotyczy to zarówno zaliczek na podatek dochodowy, płatności podatku VAT a także ewentualnych zwrotów od Urzędu Skarbowego (art. 61 i 77b Ordynacji podatkowej). Także rozliczenia z ZUS są obowiązkowo dokonywane za pośrednictwem przelewów bezgotówkowych (art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Wskazane ustawy pozwalają jednak na pewne odstępstwa. Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób i jednocześnie osiągający roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) mogą bowiem dokonywać rozliczeń podatkowych i składkowych gotówkowo. W praktyce jednak, dla większości przedsiębiorców łatwiej jest dokonywać wszelkich transakcji tego typu za pośrednictwem rachunku bankowego. Warto przy tym zauważyć, że już na etapie zakładania działalności dobrze jest się nad tym zastanowić. Numer rachunku należy podać w formularzach rejestracyjnych.

Osobisty rachunek bankowy – czy wystarczy?

Skoro przedsiębiorca musi posiadać rachunek bankowy, pojawia się kolejne pytanie – czy musi zakładać odrębne konto firmowe czy może korzystać ze swojego osobistego rachunku. Zarówno przepisy dotyczące działalności gospodarczej jak i przepisy podatkowe nie narzucają jakiego typu konto bankowe może założyć przedsiębiorca. Z prawa bankowego można już jednak wyczytać, że niektóre czynności bankowe przewidziane zostały tylko dla określonych rachunków bankowych. I tak przykładowo rachunki oszczędnościowe mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych lub pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, zaś rachunki rozliczeniowe wyłącznie dla osób prawnych, „ułomnych” osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, m.in. właśnie przedsiębiorców. Z żadnego jednak przepisu nie wynika zakaz korzystania z rachunku osobistego dla celów firmowych.  Nie mniej jednak banki z reguły jako jedną z przyczyn rozwiązania umowy o prowadzenie osobistego rachunku bankowego wskazują dokonywanie transakcji dla celów prowadzonej firmy. W praktyce jednak rzadkością jest rozwiązywanie umów z tego powodu. Wielu małych przedsiębiorców z uwagi na niższe koszty decyduje się na korzystanie tylko z własnego rachunku osobistego.

Jeżeli jednak chodzi o spółki – zarówno te osobowe posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – jak i kapitałowe – będące osobami prawnymi – zobligowane są one do założenia odrębnego rachunku firmowego. Wynika to z faktu, że posiadają zdolność do czynności prawnych i to one są niezależnym podmiotem prawa. Wspólnik nie może dokonywać płatności, zwłaszcza podatkowych i składkowych za spółkę. Skoro więc przepisy podatkowe obligują do transakcji bezgotówkowych, spółka ma obowiązek założenia własnego rachunku bankowego. Przy czym z punktu widzenia regulacji bankowych możliwe jest założenie wyłącznie firmowego rachunku przewidzianego dla celów biznesowych.

Transakcje gotówkowe czy bezgotówkowe?

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest natomiast możliwość wyboru dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej narzuca bowiem określone ograniczenia, przy czym mają one znaczenie dla celów podatkowych. Art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy wskazuje, że:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1)  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Warto przy tym podkreślić, że przyjęta maksymalna kwota transakcji gotówkowych została ostatnio zmniejszona (z 15.000 EUR) i obowiązuje w takiej wysokości od 1 stycznia 2017 r. Należy o tym pamiętać, gdyż naruszenie tego obowiązku wiąże się z istotnymi konsekwencjami na gruncie rozliczeń podatkowych.

Dokonanie transakcji gotówkowej przekraczającej swą wartością 15.000 zł skutkuje możliwością wliczenia jej w koszty wyłącznie do kwoty 15.000 zł. Podobnie rzecz się ma w przypadku rozliczeń podatku VAT. Oczywiście dla wyliczeń podatku dochodowego sposób dokonania transakcji nie ma znaczenia. Podkreślenia wymaga jeszcze, że rozbicie jednej transakcji na kilka mniejszych kwot (np. zaliczka + płatność końcowa, płatności w ratach lub za poszczególne etapy) nie wpływa na wartość całej transakcji, a co za tym idzie nie pozwala na ominięcie nakazu dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Jak zatem wyraźnie widać, wprawdzie z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wynika wprost żaden nakaz posiadania rachunku bankowego to jednak z przepisów podatkowych oraz wspomnianego powyżej ograniczenia dla płatności bezgotówkowych wynika, że przedsiębiorca w praktyce nie ma dużego wyboru i powinien posiadać rachunek bankowy. Obowiązku takiego nie ma de facto tylko mikroprzedsiębiorca.

***

Mamy nadzieję, że wpis okazał się przydatny i wartościowy – tradycyjnie zachęcamy do komentowania. Jeżeli interesują Was zagadnienia związane z prowadzenie działalności gospodarczej zachęcamy do przeczytania innych naszych artykułów na ten temat. W razie pytań lub potrzeby indywidualnej konsultacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią. Nasi adwokaci służą pomocą we wszystkich aspektach prawa gospodarczego.

Działalność gospodarcza, Nowości , , , , , , ,
About Kancelaria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *