2016-11-29

Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka?

od-czego-zalezy-wysokość-alimentów Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka?

W naszej pracy wielokrotnie spotykamy się z pytaniem od czego zależy wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka. Temat jest o tyle ważny, że w każdej sprawie rozwodowej sąd obligatoryjnie orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci. Oczywiście strony mogą samodzielnie dojść do porozumienia w tym zakresie. Tak jak już jednak wspominaliśmy przy okazji wyjaśniania o czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym – zawsze ustalenia te znajdą odzwierciedlenie w końcowym orzeczeniu o rozwodzie.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Takie zasady wynikają wprost z przepisów kodeksowych.

Co należy rozumieć pod pojęciem usprawiedliwionych potrzeb dziecka?

Termin usprawiedliwionych potrzeb dziecka pozostaje niedookreślony. Jest on zatem analizowany każdorazowo stosownie do indywidualnie zaistniałej sytuacji. Przyjmuje się, że do usprawiedliwionych potrzeb dziecka należy zaliczyć potrzeby niezbędne do zaspokojenia minimum egzystencji, a także potrzeby psychiczne i duchowe.

Co należy rozumieć pod pojęciem zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica?

Zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica oznaczają jego status materialny realny do osiągnięcia. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że możliwości majątkowe i zarobkowe nie oznaczają rzeczywiście uzyskiwanych przez rodzica dochodów. Znaczenie mają dochody jakie mógłby osiągnąć, gdyby dołożył należytej staranności, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz zasobów majątkowych.

Jaka jest wzajemna zależność pomiędzy usprawiedliwionymi potrzebami dziecka a zarobkowymi i majątkowymi możliwościami rodzica?

Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zawsze zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica, nawet gdyby nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby dziecka. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym uwzględnienie roszczeń dziecka nie może bowiem doprowadzić do niedostatku rodzica.

Czy zawsze obowiązek alimentacyjny wyrażony jest w kwocie pieniężnej?

Obowiązek alimentacyjny nie musi zawsze polegać na zapłacie na rzecz dziecka oznaczonej kwoty pieniędzy. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może bowiem polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie dziecka. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego z rodziców polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania dziecka.

W praktyce zatem sąd uwzględnia fakt, że dziecko mieszka z jednym z rodziców, który go utrzymać na co dzień i wychowuje. W konsekwencji od drugiego z małżonków zazwyczaj zasądzane są alimenty w stosunkowo wyższej wysokości.

Wnioski końcowe

Podsumowując, od czego zależy wysokość alimentów? Przede wszystkim od potrzeb dziecka – nie tylko tych podstawowych, ale także pozwalających na prawidłowy rozwój edukacyjny, emocjonalny i duchowy. Potrzeby dziecka zestawiać jednak należy zawsze z dochodami rodziców – nie tylko tymi rzeczywiście uzyskiwanymi, ale także tymi, które rodzic ma możliwość osiągać, gdyby dołożył należytej staranności. Standard życia dziecka powinien być podobny do standardu życia rodziców.

***

Jeżeli wpis okazał się wartościowy zachęcamy do komentowania lub dalszego udostępniania. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią w Pruszkowie lub Warszawie, gdzie można umówić się na spotkanie z jednym z naszych adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych wszelkiego typu.

Porady rozwodowe, Prawo rodzinne , , , , ,
Komentarzy: 2
  1. Świetnie rozwinięty temat. W jednym miejscu można rozwiać wszystkie alimentacyjne watpliwości.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *