2017-03-14

Plusy i minusy spółki komandytowej

plusy-i-minusy-spółki-komandytowej Plusy i minusy spółki komandytowej

Spółką, którą ostatnio zajmowaliśmy się na naszym blogu była spółka komandytowa. Tradycyjnie po omówieniu podstawowych cech spółki oraz kroków zmierzających do jej zarejestrowania warto poświęcić kilka słów na podsumowanie. Zapraszamy zatem do lektury niniejszego artykułu, w którym wskazujemy na plusy i minusy spółki komandytowej.

Plusy prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej

 1. Swoboda w kształtowaniu odpowiedzialności poszczególnych wspólników

O zróżnicowanych rolach wspólników napisaliśmy już w naszym pierwszym artykule odnoszącym się do spółki komandytowej. Nie powtarzając tamtych wywodów, dzisiaj chcielibyśmy jedynie powtórzyć, że wspólnicy mają możliwość swobodnego ukształtowania swoich ról w spółce i tym samym ograniczenia własnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Co więcej, wspólnicy sami w umowie spółki decydują o zakresie tej odpowiedzialności wskazując na konkretną wysokość sumy komandytowej. Dodatkowo warto zauważyć, że wysokość sumy komandytowej jest niezależna od wysokości wkładu – może być więc dowolnie ustalona przez wspólników. Jedynym wymogiem jest występowanie co najmniej jednego wspólnika komplementariusza. Bez takiego wspólnika spółka komandytowa nie może bowiem istnieć.

 1. Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza

Niewątpliwą zaletą spółki komandytowej jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Jest to cecha zbliżająca ją do spółki kapitałowej, w której wspólnicy przybierają rolę inwestorów, których ryzyko ogranicza się do wniesionego wkładu.

Jak to już zostało napisane, komandytariusz odpowiada za długi spółki wyłącznie do ustalonej w umowie spółki wysokości sumy komandytowej. To ona wyznacza granice odpowiedzialności takiego wspólnika. Warto przy tym powtórzyć, że wysokość sumy komandytowej dla każdego komandytariusza może być różna. Decyzję w tym zakresie podejmują wspólnicy i określają w umowie spółki. Informacje dotyczące sumy komandytowej ujawniane są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Brak wymogów dotyczących sumy komandytowej

Uzupełniając punk 2 powyżej warto zaznaczyć, że Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych wymogów dotyczących sumy komandytowej. A zatem decyzję w przedmiocie tego, który ze wspólników będzie komandytariuszem, a także jaka będzie wysokość sumy komandytowej odnoszącej się do każdego z komandytariuszy podejmują wyłącznie wspólnicy w ramach własnych uzgodnień biznesowych.

 1. Możliwość nieangażowania komandytariusza w prowadzenie spraw spółki

Prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej daje możliwość wyraźnego podziału wspólników, na tych zajmujących się na co dzień sprawami spółki oraz tych, którzy nie mają takiego obowiązku. Jest to cecha, która zbliża spółkę komandytową do spółki kapitałowej.

Z przepisów ustawy wynika wprost, że komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Z założenia zatem komandytariusz pozostaje biernym inwestorem w spółce.

 1. Stosunkowo łatwy i nieskomplikowany sposób prowadzenia spółki

Spółka komandytowa jest spółką osobową, a przepisy dotyczące jej funkcjonowania oparte są na zasadach obowiązujących w spółce jawnej. Nie posiada skomplikowanej konstrukcji prawnej, nie występują w niej żadne organy, których działanie wymagałoby dokonywania sformalizowanych czynności. Można więc postawić tezę, że spółka komandytowa posiada wiele zalet właściwych spółkom kapitałowym, przede wszystkim spółce z o.o., jednocześnie zaś nie dotyczą jej skomplikowane procedury. Przykładowo w spółce komandytowej nie trzeba zwoływać corocznych formalnych zgromadzeń wspólników.

 1. Stosunkowo łatwy i szybki sposób likwidacji spółki

Kolejną zaletą odróżniającą spółkę komandytową od typowej spółki kapitałowej jest stosunkowo łatwy i szybki sposób jej likwidacji. Wobec spółki komandytowej nie obowiązują bowiem sformalizowane procedury związane z likwidacją. Wspólnicy mogą świadomie zrezygnować z przeprowadzenia likwidacji i wybrać inny sposób zakończenia swojej działalności. Wobec spółki komandytowej nie obowiązują także żadne limity czasowe związane z zamknięciem spraw spółki i złożeniem wniosku o wykreślenie z rejestru. Niewątpliwie likwidacja spółki komandytowej jest szybsza i tańsza niż spółki kapitałowej.

 1. Możliwość kontynuowania spółki po śmierci jednego z komandytariuszy

Niewątpliwą zaletą spółki komandytowej odróżniającą ją od spółki jawnej i innych spółek osobowych jest możliwość kontynuowania działalności spółki pomimo śmierci jednego ze wspólników. Zasada ta odnosi się jednak wyłącznie do śmierci komandytariusza.

W takim przypadku spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa w spółce. Warto przy tym przypomnieć, że pomimo wszystkich tych różnić, spółka komandytowa pozostaje wciąż spółka osobową, której charakterystyczną cechą jest oparcie jej działalności na wzajemnym zaufaniu wspólników. W związku z powyższym ustawodawca wprowadził zasadę, że wspólnicy spółki mają wpływ na podział udziału komandytariusza w majątku spółki pomiędzy spadkobierców. Podział jest skuteczny wobec spółki tylko za zgodą wspólników spółki.

 1. Możliwość pozyskiwania kapitału inwestycyjnego

Brak obowiązku prowadzenia spraw spółki przez komandytariuszy, ich ograniczony zakres odpowiedzialności oraz udział w stratach sprawiają, że spółka komandytowa to wygodna forma współpracy opartej na relacjach finansowych. Taka konstrukcja spółki daje możliwość dopuszczenia do biznesu wspólników, których udział będzie ograniczał się wyłącznie do roli pasywnego inwestora. W przypadku braku odpowiednio wysokiego kapitału na rozwój własnego przedsięwzięcia, spółka komandytowa może stanowić kuszącą formę prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Brak podwójnego opodatkowania

Korzystnym dla wspólników jest fakt, że spółka komandytowa – podobnie jak inne spółki osobowe – nie posiada osobowości prawnej i w konsekwencji nie rozlicza się z podatku dochodowego. Tym samym od wypracowanego zysku podatek odprowadzają wyłącznie wspólnicy, którzy w swoich rocznych rozliczeniach wykazują dochód w postaci wypłaconego zysku ze spółki. W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to niewątpliwy plus na korzyść spółki komandytowej.

Minusy prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej

 1. Wyższe koszty rejestracji

W przeciwieństwie do działalności jednoosobowej, a także wcześniej omówionych przez nas spółek osobowych (jawnej i partnerskiej) rejestracja spółki komandytowej generuje wyższe koszty. Przede wszystkim wynika to z konieczności zawarcia umowy spółki przed notariuszem, co wiąże się z kosztami notarialnymi. Do tego trzeba doliczyć koszty rejestrowe przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz koszty informacyjne związane z publikacją ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Decydując się na zawiązanie spółki komandytowej trzeba pamiętać, że również w toku jej działalności będzie trzeba ponosić koszty notarialne i rejestrowe. Każdorazowa chęć zmiany umowy spółki wiąże się z koniecznością udania się do notariusza, wszelkie zaś zmiany danych podlegających ujawnieniu w KRS wymagają odpowiednich (płatnych) zgłoszeń sądowych. Do bieżących kosztów funkcjonowania spółki doliczyć należy także koszty prowadzenia pełnej księgowości.

 1. Więcej formalności przy rejestracji

Tak jak to już zostało wielokrotnie wspomniane, umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że do zawiązania spółki konieczne jest stawienie się wszystkich wspólników przed notariuszem i spisanie aktu notarialnego. Wspólnicy nie muszą jednak być osobiście obecni – mogą działać przez swoich pełnomocników. Pamiętać jednak trzeba, że pełnomocnictwo do zawarcia umowy także powinno przybrać formę aktu notarialnego. 

 1. Konieczność prowadzenia pełnej księgowości

W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki jawnej i partnerskiej, w spółce komandytowej należy prowadzić pełną księgowość. Ustawa o rachunkowości dopuszcza pewne uproszczenia dla małych podmiotów, niemniej jednak decydując się na taką formę prawną należy liczyć się z większymi obowiązkami księgowymi (np. koniecznością sporządzania corocznych sprawozdań finansowych) oraz kosztami związanymi z bieżącą działalnością spółki.

 1. Ograniczony zakres odpowiedzialności dotyczy wyłącznie komandytariuszy

Warto wspomnieć, że możliwość swobodnego kształtowania roli i pozycji poszczególnych wspólników, a także zakresu ich odpowiedzialności dotyczy wyłącznie komandytariuszy. Oznacza to, że komplementariusze co do zasady nie mogą zawęzić swojego udziału w spółce, zaś ich odpowiedzialność jest zawsze pełna, osobista i rozciąga się na cały majątek. Podobnie jednak jak w spółce jawnej, komplementariusze odpowiadają na zasadach subsydiarności i solidarności.

 1. Brak osobowości prawnej

Na zakończenie podnieść należy, że spółka komandytowa należąc do katalogu spółek osobowych, podobnie jak wszystkie tego typu, nie posiada osobowości prawnej. W związku z powyższym wspólnicy – komplementariusze w swych obowiązkach i zobowiązaniach przyjmują rolę podobną do wspólników spółki jawnej, co znajduje wyraz przede wszystkim w osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

***

Mamy nadzieję, że dzisiejszym wpisem rozwialiśmy Wasze wątpliwości odnośnie zasad prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej. Z całą pewnością jest to ciekawa forma prawna, w wielu aspektach naprawdę atrakcyjna. Warto rozważyć czy dla Waszego biznesu nie sprawdziłaby się idealnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania zapraszamy do komentowania. Zachęcamy także do skorzystania z porad prawnych – nasi adwokaci z pewnością pomogą przy wyborze odpowiedniej dla Waszego biznesu formy prawnej a także przeprowadzą przez wszystkie formalności.

 

Działalność gospodarcza , , , , , , ,
About Kancelaria

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *